Usługi prawne kancelarii adwokackiej

Prawo cywilne

Prawo cywilne obejmuje szeroką gamę zagadnień i pełni w naszym życiu znamienitą rolę. Reguluje tak wiele dziedzin, że na pewno nie raz, nawet będąc tego nie świadomym, zetkniecie się Państwo z materią tej najbogatszej gałęzi prawa. Rozwój cywilizacyjny sprawia, że prawo cywilne dotyka co raz to nowszych zagadnień, dlatego też nasza kancelaria prawna zawsze stara się być na czasie i nadążać, za szybko zmieniającymi się przepisami, aby jak najlepiej świadczyć Państwu wszelkie usługi prawne.


Prawo cywilne obejmuje kilka, bardzo ważnych działów. W Kodeksie Cywilnym, będącym głównym źródłem prawa materialnego, znajdą Państwo przepisy ogólne, a po za nimi działy takie jak prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe, oraz prawo rodzinne. Specyficzną pozycję zajmują gałęzie prawa takie jak prawo własności intelektualne, prawo pracy, czy prawo handlowe, które wywodząc się z prawa cywilnego, zachowały wiele wspólnych cech, aczkolwiek w obecnym porządku prawnym, stanowią samodzielne sfery prawne.

Prawo cywilne w znacznym stopniu różni się od innej gałęzi prawa, prawa karnego. Obydwie dziedziny stanowią fundament systemu prawnego w każdym państwie, ale każde z nich jest zupełnie inne. Prawo cywilne reguluje stosunki między autonomicznymi podmiotami. Nie występuje tutaj hierarchia, ani nadrzędność podmiotów. Każdy podmiot ma równe prawa i obowiązki. Za podmiot prawa cywilnego uważa się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawy przyznały zdolność prawną.

Prawo karne

Gdy widzimy ‘prawo karne’, od razu przychodzi nam na myśl młotek sędziowski, sala sądowa i dowody. Prawo karne to znacznie więcej. To często skomplikowany i trudny proces sądowy, którego głównym celem jest osądzenie oskarżonego za przestępstwo kryminalne. Prawo karne to również ciężka walka o wolność i godność tych, którzy zasiadają na ławie oskarżonych. Nasza kancelaria adwokacka zapewnia kompleksową obsługę prawną związaną z regulacjami prawa karnego, od doradztwa po zastępstwo procesowe strony. Wiemy jak ważna jest dla Państwa nasza praca w tym zakresie, dlatego dbamy o rozwój wiedzy i umiejętności naszych adwokatów.


Prawo karne jest w Polsce jedną z głównych gałęzi prawa. Wszelkie regulacje prawno karne znajdują się w Kodeksie Karnym, Kodeksie Postępowania Karnego, Kodeksie Karnym Wykonawczym, oraz w Kodeksie Karnym Skarbowym. Najogólniej prawo karne można określić jako zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Definicja nie znaczy jednak nic bez odpowiednie praktyki i szczególnych wyjaśnień, gdyż w prawie nie ma miejsca na niejasności.

Odpowiedzialność karna jest odpowiedzialnością sprawcy czynu społecznie niebezpiecznego, zabronionego pod groźbą kary przez ustawę w czasie jej obowiązywania. W polskim prawie osobą odpowiedzialną za popełnienie przestępstwa może być jedynie osoba poczytalna, która ukończyła 17 rok życia, lub w szczególnych przypadkach 16 rok życia. Jednym z najważniejszych warunków ponoszenia odpowiedzialności karnej jest wina sprawcy, która dzieli się na winę umyślną i nieumyślną.

Prawo rodzinne

Szczęśliwe życie rodzinne jest tym o czym każdy z nas marzy. Jednak stres i codzienna szara rzeczywistość doprowadzają czasami do rozpadu więzi rodzinnych i do nawarstwiających się problemów prawnych. Często nieuniknione decyzje, takie jak rozwód, odkładamy w czasie, zabierając sobie jednocześnie prawo do szczęścia. Rozwód nie jest końcem świata, lecz dla wielu, jest szansą na lepsze życie. I tak jak w przypadku rozwodu, wiele spraw związanych z prawem rodzinnym, można rozwiązać tak, by uniknąć niepotrzebnych stresów i straty czasu.


Sprawy związane z prawem rodzinnym nigdy nie są łatwe. Prawo rodzinne jest jedną z gałęzi prawa cywilnego i reguluje stosunki prawne majątkowe i niemajątkowe w rodzinie, jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi. Źródłem tego prawa jest obecnie Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Polskie ustawodawstwo nie definiuje dokładnie pojęcia rodziny, choć odwołuje się często do pojęcia małej rodziny, złożonej z małżeństwa i ich dzieci. Podstawą do uznania danych podmiotów za rodzinę, jest zawarcie związku małżeńskiego przez jednego mężczyznę i jedną kobietę, zatem możemy uznać, że już małżeństwo stanowi w świetle prawa rodzinę.

Prawo pracy

W naszym życiu przychodzi taki moment kiedy chcemy się usamodzielnić. Wtedy podstawą naszej samodzielności zaczyna być praca i jak każda dziedzina naszego życia, jest ona również regulowana przez przepisy obowiązującego powszechnie prawa. Znajomość prawa pracy z całą pewnością posłuży jako źródło rozwiązywania konfliktów na tle służbowym, ale też sprawi, że będziemy bardziej świadomi swoich i cudzych praw i obowiązków.


Obecnie źródłem prawa pracy w Polsce jest Kodeks pracy. Wymienia on również , jako dodatkowe źródła, akty wydane na podstawie kodeksu, inne ustawy i akty wydane na ich podstawie określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, postanowienia układów zbiorowych pracy, inne porozumienia zbiorowe, regulaminy, statuty określających prawa i obowiązki stron stosunków pracy. Możemy zatem stwierdzić, że źródłem prawa pracy są wszelkie dokumenty, które określają stosunek pracy między pracownikiem a pracodawcą.

W najwęższym znaczeniu prawo pracy jest gałęzią prawa które reguluje stosunek pracy między pracownikiem a pracodawcą. Przepisy kodeksu pracy normują sposoby organizacji pracowników i pracodawców, układy zbiorowe, partycypację pracowników, dialog w zbiorowych stosunkach pracy, prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, minimalną wysokość wynagrodzenia, długość i rodzaje przyznawanych pracownikom urlopów i sposoby rozwiązywania stosunku pracy.

Prawo administracyjne

Zastanawiają się Państwo zapewne w jakich czynnościach spotykamy się z prawem administracyjnym. Normy prawa administracyjnego obowiązuje wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z decyzją lub oświadczeniem wydawanym przez organ administracji publicznej lub samorządowej. Decyzja tam może dotyczyć ogółu obywateli, a także pojedynczych jednostek. Pozwolenie na budowę domu mieszkalnego, decyzja burmistrza o możliwości korzystania z bezpłatnej opieki medycznej, czy przyznanie zasiłku rodzinnego , to tylko nieliczne przykłady władczych oświadczeń administracji.


Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne, jakie powstają pomiędzy rożnymi podmiotami a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego, obejmuje ono również normy prawne określające zasady organizacji działania tych organów oraz wykonywane przez nie czynności. Jest częścią większej dziedziny, jaką jest prawo publiczne.

Prawo administracyjne dzieli się na dwa rodzaje. Prawem materialnym objęte są te normy, które określają strukturę organów administracji i ich zadania, a także prawa i obowiązki podmiotów stosunku administracyjno – prawnego. Drugim rodzajem jest prawo formalne, które szczegółowo reguluje tryb postępowania organów administracji. Według naszych adwokatów prawo administracyjne jest podstawą działalności każdego Państwa.

Prawo mieszkaniowe

Kupując mieszkanie, czy wynajmując lokal wchodzimy w krąg podmiotów prawa mieszkaniowego, spółdzielczego i lokalowego. Prawo to obejmuje bowiem szeroki zakres przepisów dotyczących spraw własności nieruchomości, organizacji i działalności spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, oraz praw i obowiązków mieszkańców.


Nasza kancelaria prawna udziela porad prawnych i zajmuje się obsługą prawną spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, jak i zarządców nieruchomości, która polega na tworzeniu wewnętrznych dokumentów, projektów uchwał, aktów niezbędnych w bieżącej działalności spółdzielni czy wspólnoty, sporządzaniu projektów umów zawieranych przez spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowej. Nasi adwokaci oferują również zastępstwo procesowe zarówno przed sądami powszechnymi, administracyjnymi jak i urzędami.

Nasza kancelaria adwokacka w zakresie prawa mieszkaniowego, lokalowego i spółdzielczego zajmuje się również doradztwem i obsługą prawną osób indywidualnych, związaną z przygotowaniem, negocjowaniem i analizą wszelkich umów dotyczących najmu, użyczenia, sprzedaży czy kupna mieszkania i innych nieruchomości. Nasi prawnicy prowadzą sprawy związane z zapłatą czynszu, odszkodowaniami, eksmisją, zaskarżaniem uchwał spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, przekształceń lokali, a także pomagamy w uzyskaniu członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych i przy wykupie mieszkania komunalnego.

Prawo spadkowe

Instytucja spadku znana jest naszej cywilizacji od czasów starożytnych i związana jest bezpośrednio z losem każdego z nas. Utrata bliskiej osoby rodzi bowiem szereg skutków prawnych, z których jednym z nich jest proces dziedziczenia majątku osoby zmarłej. Jednak nie dla każdego proces ten jest jasny i zrozumiały, co wcale nie dziwi, gdyż regulacja prawna systemu dziedziczenia jest bardzo obszerna i wiele dywagacji poświęca jej doktryna prawa. Aby uchronić się przed zbędnym stresem, warto zapoznaj się z podstawami prawa spadkowego, przekazanymi Tobie przez naszych adwokatów.


Dziedziczenie testamentowe przebiega na podstawie testamentu, czyli dokumentu rozporządzającego majątkiem na wypadek śmierci. Testament może obejmować rozrządzenie majątkiem tylko jednego spadkodawcy i może go sporządzić i odwołać jedynie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Polskie prawo przewiduje różne rodzaje testamentów.

W sytuacji gdy spadkodawca nie sporządził testamentu, lub gdy testament okazał się nie ważny, mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym, którego źródłem są przepisy czwartej księgi Kodeksu cywilnego zatytułowanej „spadki”. Dziedziczeniem ustawowym objęci zostają krewni zstępni, małżonek, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, pasierbowie, gmina i Skarb Państwa. Kodeks szczegółowo opisuje również zasady i kolejność dziedziczenia. W pierwszej kolejności do objęcia spadku zostają powołane dzieci zmarłego i małżonek, którzy dziedziczą równo, lecz część małżonka nie może być mniejsza niż ¼ spadku.

Prawo ubezpieczeniowe

Ubezpieczamy się przed sytuacjami, które mogą niespodziewanie pojawić się w naszym życiu, takimi jak choroba, a także na przyszłość, dla zabezpieczenia finansowego. Ubezpieczenia spełniają ważną funkcję w naszym życiu, gdyż mogą być w niektórych sytuacjach pewnego rodzaju kołem ratunkowym. Ubezpieczenia społeczne, o których przeczytają Państwo dalej, są nie tylko naszym obowiązkiem, ale przede wszystkim prawem, zabezpieczanym przez Konstytucje. Stanowią one podstawowy instrument polityki socjalnej państwa, dlatego też, warto znać podstawowe kwestie prawne związane z ubezpieczeniami społecznymi.


Samo ubezpieczenie oznacza umowny obowiązek świadczenia ubezpieczyciela na wypadek powstania zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego. Głównym celem ubezpieczeń społecznych jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, w tym osobom w podeszłym wieku (emerytura), niezdolnym do pracy (renta), ofiarom wypadków oraz chorób. Polski system prawny rozróżnia cztery typy ubezpieczeń społecznych:.

  • ubezpieczenie emerytalne, które polega na comiesięcznej wypłacie określonej kwoty osobom, które osiągnęły wiek emerytalny;
  • ubezpieczenie rentowe, polegają na comiesięcznej wypłacie określonej kwoty w okresie wyznaczonym przez specjalną komisję np. osobom niezdolnym do pracy;
  • ubezpieczenie chorobowe, które obejmuje wypłatę określonej kwoty w razie chorób oraz za urlopy macierzyńskie;
  • ubezpieczenie wypadkowe, które polega na wypłacie określonej kwoty w postaci odszkodowań i zasiłków z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Dochodzenie odszkodowań

Poniżej umieściliśmy krótki poradnik o odszkodowaniach, który pomoże Państwu zrozumieć istotę tej instytucji prawnej i mechanizm procedur związanych z dochodzeniem odszkodowań


Istotą odszkodowania jest rekompensata szkód, jakie powstały w wyniku zdarzenia spowodowanego przez danego sprawcę. Jeżeli chodzi o odszkodowanie za wypadek drogowy, jest ono nie tylko najczęściej wypłacaną formą świadczenia, ale także najłatwiejszą w dochodzeniu. Mimo, że unikamy niebezpieczeństw na drogach, one i tak się zdarzają, co w efekcie przynosi nam ogromne starty materialne, a także niematerialne. Wówczas poszukujemy środków na pokrycie tych szkód i zgłaszamy się do ubezpieczyciela, który dokładnie bada okoliczności wypadku i przedstawia propozycje wysokości odszkodowania. W praktyce sumy te są zaniżane, gdyż towarzystwa ubezpieczeniowe liczą na zysk. Powstaje problem niepełnej kompensacji szkód, za które my musimy płacić z własnej kieszeni.

Jeśli spotkaliście się Państwo z taką sytuacją i nie wiecie jak poradzić sobie z tym problemem, zapraszamy do naszej kancelarii prawnej. U nas otrzymają Państwo niezbędną pomoc w zakresie dochodzenia sprawiedliwych odszkodowań. Działamy szybko i skutecznie, a nasi doświadczeni prawnicy w krótkim czasie uzyskają dla Państwa niezbędne świadczenia.

Strona używa plików cookies
Ok