Prawo spadkowe

Prawo pracy
Marzec 24, 2017
Adwokat Toruń Rozwody Separacje
Rozwody – przestrzeganie ram kontaktów z dziećmi Toruń
Maj 24, 2017
Instytucja spadku znana jest naszej cywilizacji od czasów starożytnych i związana jest bezpośrednio z losem każdego z nas. Utrata bliskiej osoby rodzi bowiem szereg skutków prawnych, z których jednym z nich jest proces dziedziczenia majątku osoby zmarłej. Jednak nie dla każdego proces ten jest jasny i zrozumiały, co wcale nie dziwi, gdyż regulacja prawna systemu dziedziczenia jest bardzo obszerna i wiele dywagacji poświęca jej doktryna prawa. Aby uchronić się przed zbędnym stresem, warto zapoznaj się z podstawami prawa spadkowego, przekazanymi Tobie przez naszych adwokatów.W Polsce obecnie wyróżnia się dwa rodzaje dziedziczenia – testamentowe i spadkowe. Każde z nich zostanie szczegółowe omówione w następnych akapitach.

Dziedziczenie testamentowe przebiega na podstawie testamentu, czyli dokumentu rozporządzającego majątkiem na wypadek śmierci. Testament może obejmować rozrządzenie majątkiem tylko jednego spadkodawcy i może go sporządzić i odwołać jedynie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Polskie prawo przewiduje różne rodzaje testamentów. Testament własnoręczny powstaje  na piśmie i musi być opatrzony datą i podpisem. Testament notarialny zostaje sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego. Natomiast testament alograficzny jest dokumentem sporządzonym poprzez ustne oświadczenie ostatniej woli w obecności dwóch świadków wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Istnieją również szczególne formy testamentu takie jak testament ustny, podróżny czy wojskowy, jednak występują one bardzo rzadko.

W sytuacji gdy spadkodawca nie sporządził testamentu, lub gdy testament okazał się nie ważny, mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym, którego źródłem są przepisy czwartej księgi Kodeksu cywilnego zatytułowanej „spadki”. Dziedziczeniem ustawowym objęci zostają krewni zstępni, małżonek, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, pasierbowie, gmina i Skarb Państwa. Kodeks szczegółowo opisuje również zasady i kolejność dziedziczenia. W pierwszej kolejności do objęcia spadku zostają  powołane dzieci zmarłego i małżonek, którzy dziedziczą równo, lecz część małżonka nie może być mniejsza niż ¼ spadku.

Postępowanie spadkowe może zostać przeprowadzone przed notariuszem lub na drodze sądowej.

Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia czynności spadkowych przed notariuszem jest osobiste stawiennictwo wszystkich spadkobierców. Do rozpoczęcia postępowania spadkowego przed notariuszem konieczne jest również przedłożenie odpowiednich dokumentów: aktu zgonu spadkodawcy, numeru pesel, informacji o ostatnim miejscu zamieszkania, odpisów skróconych aktów urodzenia spadkobierców, odpisów skróconych aktu małżeństwa małżonka spadkodawcy i testamentu. Po doręczeniu wyżej wymienionych dokumentów, notariusz przygotowuje poświadczenie dziedziczenia, protokół z otwarcia i ogłoszenia testamentu i protokół z przyjęcia lub odrzucenia spadku.

Postępowanie spadkowe na drodze sądowej wszczyna się przez dostarczenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym. Sądem właściwym w tego typu sprawach jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej. We wniosku powinny być zawarte informacje o danych osobowych spadkobierców i o miejscach ich zamieszkania, a także o danych osobowych osoby zmarłej, dacie i miejscu jej śmierci i o ostatnim miejscu zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć akt zgonu, odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa, odpis skrócony aktu zgonu i oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Procedura sądowa kończy się postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym zostają ustalone udziały poszczególnych spadkobierców w spadku.

Ostatnim etapem dziedziczenia jest dział spadku w trakcie którego zostanie dokonany podział rzeczy wchodzących w skład spadku pomiędzy spadkobierców, jak również dokonają się pomiędzy nimi rozliczenia poniesionych wydatków na przedmioty spadków. Podział spadku może nastąpić umownie lub w postępowaniu sądowym, gdy strony się ze sobą nie zgadzają. Sąd dokonuje podziału spadku na trzy sposoby: przez podział fizyczny (o ile jest takowy możliwy), przyznanie spadku jednemu spadkobiercy i ustalenie odpowiednich co do udziałów spłat,  oraz przy pomocy sprzedaży składników majątkowych i podział uzyskanych ze sprzedaży środków pomiędzy spadkobierców.

W procesie dziedziczenia bardzo ważna jest dokładna znajomość przepisów prawa i umiejętność ich dochodzenia. Nasza kancelaria adwokacka oferuje Państwu szeroki zakres usług związanych z prawem spadkowym. Nasi adwokaci zajmują się doradztwem i reprezentacją w kwestiach dotyczących korzystnego przekazania majątku spadkobiercom, nabycia spadku z testamentu lub ustawy, działu spadku, jak i w kwestiach dotyczących obowiązków podatkowych spadkobierców i obdarowanych. Naszą pracę wykonujemy z pasją i w trosce o Państwa zadowolenie.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok