Prawo pracy

Prawo cywilne
Marzec 24, 2017
Prawo spadkowe
Marzec 24, 2017
W naszym życiu przychodzi taki moment kiedy chcemy się usamodzielnić. Wtedy podstawą naszej samodzielności zaczyna być praca i jak każda dziedzina naszego życia, jest ona również regulowana przez przepisy obowiązującego powszechnie prawa. Znajomość prawa pracy z całą pewnością posłuży jako źródło rozwiązywania konfliktów na tle służbowym, ale też sprawi, że będziemy bardziej świadomi swoich i cudzych praw i obowiązków. Nasza kancelaria prawna stawia na zapobiegliwość, dlatego niżej podajemy Wam podstawowe informacje na temat prawa pracy.

Obecnie źródłem prawa pracy w Polsce jest Kodeks pracy. Wymienia on również , jako dodatkowe źródła,  akty wydane na podstawie kodeksu, inne ustawy i akty wydane na ich podstawie określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, postanowienia układów zbiorowych pracy, inne porozumienia zbiorowe, regulaminy, statuty określających prawa i obowiązki stron stosunków pracy. Możemy zatem stwierdzić, że źródłem prawa pracy są wszelkie dokumenty, które określają stosunek pracy między pracownikiem a pracodawcą.

W najwęższym znaczeniu prawo pracy jest gałęzią prawa które reguluje stosunek pracy między pracownikiem a pracodawcą. Przepisy kodeksu pracy normują sposoby organizacji pracowników i pracodawców, układy zbiorowe, partycypację pracowników, dialog w zbiorowych stosunkach pracy, prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, minimalną wysokość wynagrodzenia, długość i rodzaje przyznawanych pracownikom urlopów i sposoby rozwiązywania stosunku pracy.

Doktryna prawnicza definiuje samą pracę jako stosunek prawny zachodzący pomiędzy dwoma podmiotami, z których jeden zwany pracownikiem jest obowiązany świadczyć osobiście, w sposób ciągły, powtarzający się, na rzecz i pod kierownictwem drugiego podmiotu, zwanego pracodawcą, pracę określonego rodzaju oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca zatrudniać pracownika za wynagrodzeniem.

W Polsce stosunek pracy powstaje na kilka sposobów. Podstawowym sposobem nawiązania stosunku pracy jest umowa o pracę, umowa zlecenia i umowa o dzieło. Rzadziej następuje on na skutek powołania, wyboru czy mianowania, aczkolwiek takie opcje są również prawnie dopuszczalne. W przypadku umowy o pracę, jej istotnymi elementami są data jej zawarcia, określenie jej rodzaju, określenie stron umowy, rodzaju, miejsca i czasu pracy, a także wysokości wynagrodzenia. Wymagane jest, aby została zawarta na piśmie, co ułatwia w znacznym stopniu ewentualne dochodzenie swoich praw.

Gdy dojdzie do naruszenia praw, wynikających dla stron z Kodeksu pracy i innych źródeł prawa pracy, mamy możliwość ich dochodzenia na drodze sądowej lub w procesie mediacyjnym. Właściwym do rozpatrzenia danej sprawy jest odpowiedni wydział sądy rejonowego w pierwszej instancji, działający jako sąd pracy.

Praw i obowiązków wynikających z stosunku pracy jest wiele. Również zbyt wiele razy zostajemy niesprawiedliwe potraktowani przez pracodawców, ale z obawy przed utratą pracy nie walczymy o swoje prawa. Należy pamiętać, że komfort i dobre samopoczucie w miejscu zatrudnienia, korzystnie wpływają nie tylko na wyniki pracy, ale również na prywatną sferę naszego życia. Nasza kancelaria  prawna fachowo i sumiennie doradzi Państwu w sprawach dotyczących stosunku pracy. Wytłumaczy zasady powstania, jak i wypowiadania umów, a także regulacje dotyczące zasad pracy. Nasi adwokaci będą reprezentować Państwa przed organami wymiaru sprawiedliwość w sprawach dotyczących  ochrony trwałości stosunku pracy oraz praw pracowników, dochodzenia świadczeń pracowniczych, dyskryminacji w zatrudnieniu i mobbingu w miejscu pracy, oraz w sprawach dotyczących wypadków przy pracy.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok