Notariusz – Pamiętaj o testamencie

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń
Adwokat – Sprawy skarbowe
Wrzesień 23, 2019

Notariusz – Pamiętaj o testamencie

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, które wchodzą w skład ustanowionych prawem o notariacie czynności. Dotyczy to m.in. spraw związanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek czy obrotem nieruchomości, a wszelkie dokumenty przygotowywane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co ważne, głównym zadaniem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego względu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale też ma obowiązek utrzymania tajemnicy zawodowej, o ile nie zeznaje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz musi odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna należy do jednej z najbardziej obszernych, jeśli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne są potwierdzeniem przeprowadzenia czynności prawnej i z tego względu obejmują rozległy obszar działań. Zazwyczaj dotyczą one umów związanych z działkami i nieruchomościami ze strefy sprzedaży, darowizny albo przeniesienia własności. Wielokrotnie są to również sprawy związane ze spadkami i podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza należy się przyjść również po zaświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem prawa do spadku po zmarłej osobie w formie dokumentu. Do sporządzenia takiego potwierdzenia konieczne jest spełnienie paru kryteriów. Między innymi w ciągu przygotowywania aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być jedyny akt dotyczący danego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą zostać otwarte i ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie dokona czynności. Przygotowany akt notarialny ma taką samą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy też osobom, które wymagają potwierdzenia w sprawach dotyczących zgodności podpisów i dokumentów. Wszystkie wyciągi, odpisy i kopie mogą być porównane z autentykami i zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może poświadczyć datę i czas ich okazania. Co więcej poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych powodów są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z wielu obowiązków notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia z reguły odbiera strona przeciwna, a sam dokument może wywołać skutki prawne. Strona, która wnosi oświadczenie, może to zrobić w formie pisemnej albo ustnej. Notariusz dostarcza dokument i przygotowuje protokół z całego działania. Jeśli storna przeciwna decyduje ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Potwierdzeniem doręczenia jest wypisane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach przebieg posiedzeń lub wydarzeń musi być udokumentowany przez protokół. Całkowicie prawomocny dokument notarialny musi mieć właściwą budowę i nie może być zamieniony na sprawozdanie lub notkę urzędową. Zazwyczaj notariusz sporządza protokoły z różnych walnych zgromadzeń organizacji społecznych i z toku zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest także niezbędne, kiedy notariusz bierze na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest dokumentem urzędowym, który warunkuje rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz sporządza protest w przypadku, kiedy osoby podpisane na wekslu nie regulują swojego zobowiązania. Zazwyczaj protest zapisuje się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dodaje się do weksla lub na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w określonych sytuacjach – z reguły, kiedy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być pieniądze, dokumenty, wartościowe papiery albo dane na nośnikach informatycznych. Tą czynność notarialną zatwierdza protokół, gdzie zawarte są najważniejsze informacje. Uwzględnia on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także kryteria wydania depozytu. Jedynie osoba zapisana w protokole może odebrać przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przetrzymywania. Z uwagi na to nie opuszczają kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do przedstawienia określonym instytucjom. W takim przypadku notariusz sporządza odpis, wypis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, a wyciągi i odpisy skróconymi formami. Każde z nich ma moc prawną, ale musi zawierać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz przygotowuje projekty dokumentów na życzenie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny pozwala stronom zapoznanie się z jego założeniami i treścią, zanim podejmą jakiekolwiek działania. Zazwyczaj pomaga to również w wyjaśnieniu wątpliwości i dokonywaniu potrzebnych zmian, aby czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Skończony projekt nie ma mocy prawnej, dlatego że nie jest notarialnym aktem.

 

 

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok